X

Ankiety w systemie 5 ways…

Badania potrzeb klientów i zbieranie ich opinii o produkcie czy usłudze mogą znacznie wpłynąć na strategię marketingową, czy szeroko pojęte działania firmy. Świadome wykorzystanie pozyskanych informacji bez wątpienia wpłynie również na zwiększenie sprzedaży. Narzędziem, które umożliwia zebranie takich danych są ankiety w systemie 5 ways...

Instrukcja video - jak wpiąć ankietę w stronę internetową?

Generowanie nowej ankiety

Aby stworzyć nową ankietę, należy po zalogowaniu, na pulpicie startowym kliknąć w kafel ANKIETY+.

Ankiety w systemie 5 ways…

W tym momencie otworzy się kreator z czterema dostępnymi zakładkami:

 • EDYCJA - w tym miejscu można nadać tytuł i opis ankiecie, dodać pytania oraz je modyfikować.
 • RAPORT - tu gromadzone są zebrane wyniki ankiety.
 • USTAWIENIA - w nich można oznaczyć, czy ankieta ma być anonimowa, czy wymagane jest podanie jakichś danych (e-mail, numer telefonu, imię, nazwisko, nazwa firmy). W zakładce tej można również dostosować wygląd ankiety, poprzez: zmianę  rozmiaru czcionki (nagłówka ankiety, pytań oraz odpowiedzi) oraz koloru tła, na jakim ma się wyświetlać ankieta. Dostępna jest tutaj również opcja ograniczenia odpowiedzi w ankiecie do jednej. 
 • UDOSTĘPNIJ - w tej zakładce znajduje się link do udostępnienia ankiety, jak również fragment kodu do wpięcia go w stronę w formie widgetu.

Ankiety w systemie 5 ways…

W ramach zakładki EDYCJA możemy nadać tytuł i opis ankiety oraz dodać poszczególne pytania.

Aby dodać pytanie do ankiety, należy kliknąć w zieloną ikonę plusa znajdującą się po prawej stronie oraz wybrać typ pytania. Dostępne są następujące rodzaje pytań:

 • KRÓTKA ODPOWIEDŹ - to rodzaj pytania otwartego, które wymaga od respondenta udzielenia krótkiej i zwięzłej odpowiedzi. Dopuszczalna liczba znaków w odpowiedzi to 512. 

 • DŁUGA ODPOWIEDŹ - to rodzaj pytania otwartego, które wymaga od respondenta udzielenia rozbudowanej i szczegółowej odpowiedzi. Dopuszczalna liczba znaków w odpowiedzi to 1024. 

 • JEDNOKROTNY WYBÓR - to rodzaj pytania, które umożliwia respondentowi udzielenie tylko jednej odpowiedzi. W ankiecie użytkownik ma do wyboru określone opcje, ale może zaznaczyć tylko jedną z nich.

 • WIELOKROTNY WYBÓR - to rodzaj pytania, które umożliwia respondentowi udzielenie więcej niż jednej odpowiedzi na zadane pytanie. W takim pytaniu użytkownik ma do wyboru listę potencjalnych odpowiedzi, z których może zaznaczyć jedną lub więcej opcji.

 • LISTA ROZWIJANA - rodzaj pytania, które prezentuje odpowiedzi w formie listy, umożliwiające wybranie tylko jednej opcji. Użytkownik może kliknąć na pole wyboru i zobaczyć rozwiniętą listę opcji do wyboru. Po wybraniu jednej z nich, lista zwija się. 

 • SKALA LINIOWA - pytanie prezentujące odpowiedź w formie zakresu liczbowego,  gdzie respondent może zaznaczyć tylko jedną wartość. Dostępny jest zakres od 0-10, z możliwością modyfikacji. 

 • SIATKA JEDNOKROTNEGO WYBORU -  to rodzaj pytania, w którym odpowiedzi prezentowane są poprzez odpowiednie zestawienie kolumn i wierszy, a użytkownik ma możliwość zaznaczenia tylko jednej odpowiedzi w wierszu. 

 • SIATKA PÓL WYBORU -  to rodzaj pytania, w którym odpowiedzi prezentowane poprzez odpowiednie zestawienie kolumn i wierszy, a użytkownik ma możliwość zaznaczenia kilku odpowiedzi w jednym wierszu. 

Co istotne każde z pytań można oznaczyć jako wymagane. Aby to zrobić, należy kliknąć w przełącznik WYMAGANE znajdujący się w prawym dolnym rogu w sekcji każdego pytania. Takie działanie powoduje, że respondent, aby przesłać ankietę, musi udzielić odpowiedzi na wymagane pytania.

Ankiety w systemie 5 ways…

Po naciśnięciu ikony zielonego plusa użytkownik zyskuje również dostęp do sekcji OBRAZEK, za pomocą której można dodać obrazek do ankiety. Dodatkową funkcją jest możliwość dodania linku do obrazka, przenoszącego na wskazaną stronę po kliknięciu w obrazek.

Ankiety w systemie 5 ways…

Jeśli chcemy zmienić kolejność pytań, należy zrobić to poprzez strzałki znajdujące się w lewym dolnym rogu w każdej sekcji pytania. Klikając jednokrotnie strzałkę w górę, pytanie przenoszone jest o jedną pozycję w górę. Analogicznie kliknięcie strzałki w dół przesuwa pytanie w dół ankiety.

Ankiety w systemie 5 ways…

Jak edytować ankietę?

W celu edytowania ankiety należy przejść do sekcji ankiet poprzez kliknięcie w lewym menu w ANKIETY. Następnie pojawi się lista wszystkich utworzonych ankiet.

W prawym górnym rogu kafla ankiety znajduje się licznik, przedstawiający ile osób odpowiedziało na daną ankietę.

Ankiety w systemie 5 ways…

Aby otworzyć okno konfiguratora ankiety, należy kliknąć w kafel z jej nazwą.

Dostępne możliwości edycji w zakładce edycji:

 • Zmiana: treści pytań, tytułu ankiety, opisu ankiety, dostępnych do wyboru opcji (w typie pytania jednokrotny i wielokrotny wybór), nazw kolumn i wierszy (w typie pytania siatka jednokrotnego wyboru oraz siatka pól wyboru) - poprzez kliknięcie w pole tekstowe i zmodyfikowanie treści.
 • Dodanie, usunięcie kolumn i wierszy (w typie pytania siatka jednokrotnego wyboru, siatka pół wyboru) - poprzez kliknięcie w ikonę X w celu usunięcia kolumny/wiersza lub w ikonę “plusa” w celu dodania wiersza/kolumny.
 • Dodanie, usunięcie dostępnych opcji (w typie pytania jednokrotny wybór, wielokrotny wybór oraz lista rozwijana) -  poprzez kliknięcie w ikonę X w celu usunięcia opcji lub w ikonę “plusa” w celu dodania opcji.
 • Zmiana zakresu skali (w typie pytania skala liniowa) - poprzez kliknięcie w ikonę strzałki znajdującą się przy cyfrze zakresu skali. Wówczas rozwinie się lista wartości z możliwością wyboru dla początku skali: 0 i 1 oraz dla zakończenia skali 2-10.
 • Zmiana opcji pytania WYMAGANE - poprzez przełącznik znajdujący się w prawym dolnym rogu w sekcji każdego pytania. Po zaznaczeniu tej opcji użytkownik, nie będzie mógł wysłać ankiety bez udzielenia odpowiedzi na wymagane pytanie.
 • Dodanie kolejnego pytania - poprzez kliknięcie w ikonę “plusa” znajdującą się w prawym górnym rogu kreatora ankiety. Wówczas pojawi się lista typów pytań, po wybraniu jednego z nich, do ankiety zostanie dodane wskazane pytanie.
 • Usunięcie pytania - poprzez kliknięcie w ikonę kosza, znajdującą się w prawym dolnym rogu w sekcji pytania.
 • Zmiana kolejności pytań w ankiecie.

Jak usunąć ankietę?

Usunięcie ankiety możliwe jest w sekcji ANKIETY, poprzez kliknięcie w trzy kropki znajdujące się w prawym dolnym rogu kafla danej ankiety i wybranie opcji USUŃ. Pojawi się komunikat potwierdzający usunięcie ankiety "Czy na pewno chcesz usunąć ankietę [tytuł ankiety] i powiązane z nią odpowiedzi?" Po zaakceptowaniu komunikatu ankieta wraz z odpowiedziami zostanie trwale usunięta. 

Ankiety w systemie 5 ways…

Ankiety w systemie 5 ways…

Aktywacja/dezaktywacja ankiety

Utworzoną ankietę można dezaktywować. Opcja ta dostępna jest w zakładce ANKIETY na liście wszystkich ankiet. Po kliknięciu w trzy kropki w prawym dolnym rogu należy wybrać DEZAKTYWUJ ANKIETĘ

Ankiety w systemie 5 ways…

Jeśli ankieta została udostępniona użytkownikowi, po jej dezaktywowaniu użytkownik nadal będzie ją widzieć, ale nie będzie mógł wysłać swoich odpowiedzi. Widoczny będzie komunikat „Ankieta nie jest aktywna”. W zakładce ANKIETY, nieaktywne ankiety są wyszarzone i znajdują się w sekcji WSZYSTKIE ANKIETY.

Ankiety w systemie 5 ways…

Nieaktywne ankiety można modyfikować.

Nieaktywną ankietę można ponownie aktywować. Wówczas należy w zakładce ANKIETY na kaflu danej ankiety ponownie kliknąć w 3 kropki i wybrać AKTYWUJ ANKIETĘ. Po wykonaniu tej akcji odpowiadanie na ankietę będzie ponownie możliwe.

 Ankiety w systemie 5 ways…

Sposoby udostępniania ankiety

Ankietę można udostępnić na dwa sposoby:

 • za pomocą wygenerowanego linku,

 • za pomocą osadzenia widgetu na stronie.

Jak udostępnić ankietę za pomocą linku? 

Podczas generowania ankiety, w konfiguratorze ankiet, w zakładce UDOSTĘPNIJ » LINK, tworzy się unikalny link, który można przesłać użytkownikowi. Po otworzeniu linku w przeglądarce użytkownik zostanie przekierowany bezpośrednio do ankiety. Dzięki temu wygenerowany link można przesłać mailowo, za pomocą czatu do swoich respondentów.

Ankiety w systemie 5 ways…

Jak udostępnić ankietę za pomocą widgetu? 

Możliwe jest również umieszczenie ankiety na stronie internetowej w formie widgetu. Wygenerowana ankieta posiada swój unikalny kod do zamieszczenia na stronie. Kod dostępny jest z poziomu konfiguratora ankiet w zakładce UDOSTĘPNIJ »UMIEŚĆ KOD HTML, gdzie po kliknięciu w strzałkę ukaże się fragment kodu, który można umieścić w kodzie źródłowym strony, w sekcji body.

Ankiety w systemie 5 ways…

Ankiety w systemie 5 ways…

Po zaktualizowaniu strony, ankieta będzie dostępna po kliknięciu w ikonę otwarcia widgetu.

Ankiety w systemie 5 ways…

Jakie może być zastosowanie ankiet?

Możliwości wykorzystania ankiet jest cała masa. Za ich pomocą można:

 • przeprowadzać badania satysfakcji klientów;

 • zbierać opinie o usługach;

 • prowadzić badania społeczne i naukowe;

 • wiele więcej!

Oprócz wykorzystywania ankiet zewnętrznie można je stosować również wewnątrz firmy, np. badając satysfakcję pracowników, czy zbierając opinię na temat nowych usług, które niedługo mają zostać wdrożone.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami