X

Polityka prywatności

Bezpieczeństwo danych osobowych traktujemy jako priorytet. Dbamy o to, aby wszystkie nasze działania pozostawały w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także jako „RODO”). Wypełniając obowiązki informacyjne, dla zachowania transparentności i zrozumiałości stosowanych przez nas zasad ochrony Państwa danych osobowych, przedstawiamy Państwu niniejszą politykę prywatności.

 

INFORMACJE OGÓLNE

Właścicielem serwisu www.5ways.com jest 5 WAYS CORP address: 1725 W. DR MARTIN LUTHER KING JR BLV 104 Tampa FL 33607. Licencjonowanym operatorem na kraje mieszące się w Europejskim Obszarze Gospodarczym jest Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław.

Administratorem danych przetwarzanych w obrębie Serwisu „5 ways” w przypadku podmiotów zamieszkujących lub posiadających siedzibę w Europejskim Obszarze Gospodarczym jest spółka pod firmą Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771, kapitał zakładowy 1 260 000,00 zł, adres e-mail: biuro@wins.pl.

W przypadku podmiotów zamieszkujących lub posiadających siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, administratorem danych osobowych dostarczanych, przetwarzanych bądź gromadzonych przez www.5ways.com jest 5 WAYS CORP address: 1725 W. DR MARTIN LUTHER KING JR BLV 104 Tampa FL 33607.

 

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI 

 1. Jako Administrator danych osobowych, przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych przekazywanych nam przez Użytkowników i Ekspertów.

 2. My, a także firmy z nami współpracujące, z należytą starannością dobieramy i stosujemy środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione do tego przez Administratora.

 3. Gromadzone przez nas dane zabezpieczane są przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. 

 4. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe (zwykle imię, nazwisko, e-mail) na podstawie zawartej z Państwem Umowy. Są one niezbędne w celu wywiązania się z tej Umowy. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów rachunkowych.

 5. Nie zbieramy i nie przetwarzamy danych nadmiarowych.

 6. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przede wszystkim prawidłowe wywiązanie się z Umowy. Dodatkowo, Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas także w związku z naszym prawnie uzasadnionym interesem, na potrzeby rozwiązywania  ewentualnych sporów lub dochodzenia roszczeń. Możemy również przetwarzać Państwa dane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody. Zgodę taką wyrażają Państwo poprzez przekazanie nam swoich danych za pośrednictwem formularzy elektronicznych używanych w obrębie Serwisu.

 7. Podkreślamy, że Państwa dane mogą być udostępniane przez nas innym podmiotom, jednakże wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizowania przez nas Umowy.

 8. Podkreślamy, że podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednocześnie jest ono jednak niezbędne dla potrzeb komunikacji z Państwem, a także zawarcia oraz prawidłowego wykonania Umowy.

 9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz kontaktowych jest całkowicie dobrowolna i w żaden sposób nie wpływa na świadczenie przez nas usług. Jednakże w przypadku braku wyrażenia na nie zgody nie będziemy mogli się z Państwem skontaktować celem przedstawienia Państwu naszej aktualnej oferty. 

 10. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania Umowy, a także po jej zakończeniu do czasu upływu okresów przedawnienia. Zazwyczaj jest to okres do 3 lat od momentu zakończenia Umowy, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

 11. Dane osobowe przetwarzamy do momentu cofnięcia zgody lub wyrażenia sprzeciwu odnośnie przetwarzania danych.

 

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe są przez nas gromadzone za pomocą formularzy elektronicznych. Wszystkie gromadzone dane przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami prawa, a w szczególności normami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i oraz RODO.

 2. Za pośrednictwem Serwisu zbieramy przede wszystkim następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, a także inne dane udostępnione przez Użytkownika lub Eksperta w Serwisie. 

 3. Państwa dane osobowe zbierane są na potrzeby:  

  1. korzystania z usług Serwisu - wykonania zawartej Umowy,

  2. komunikacji z Państwem, a w tym udzielania odpowiedzi na zadawane pytania,

  3. ewentualnej weryfikacji jakości i prawidłowości Usług Ekspertów, 

  4. przesyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną,

  5. w celach statystycznych.

 

KONTROLA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy Użytkownik lub Ekspert, ma prawo do:  

  1. żądania informacji na temat tego, czy przechowujemy jego dane osobowe,

  2. dostępu i wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania,

  3. czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania,

  4. żądania ich przeniesienia bądź usunięcia,

  5. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub też żądania jego ograniczenia,

  6. wycofania wszelkich udzielonych zgód.

           Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, należy wysłać e-mail na adres biuro@wins.pl

 1. Użytkownik lub Ekspert może w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, o ile z przepisów prawa lub z istnienia uzasadnionych interesów Administratora nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania.

 

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym, a w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa.

 2. Przekazane nam dane osobowe mogą być także powierzone podmiotom trzecim, współpracującym z naszą firmą. W szczególności mogą być to:  

  1. dostawcy usług utrzymania i rozwoju Serwisu,

  2. dostawcy poczty elektronicznej,

  3. firmy świadczące usługi wysyłki informacji elektronicznej w imieniu Administratora,

  4. podmioty obsługi klienta,

  5. podmioty obsługi finansowej,

  6. podmioty pośredniczące w płatnościach,

  7. podmioty świadczące usługi prawne dla Administratora,

  8. operatorzy portali społecznościowych Facebook, LinkedIn i Twitter.

 3. Podmioty trzecie, o których mowa powyżej, na mocy odpowiednich umów zobowiązane są do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie w celu wskazanym przez Administratora. Podmioty te są także zobowiązane do stosownego zabezpieczenia danych osobowych i zachowania ich w tajemnicy.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)

Administrator  przekazuje dane osobowe do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy, w szczególności do: Google LLC z siedzibą w Mountain View w Stanach Zjednoczonych na podstawie tzw. Tarczy Prywatności UE-USA (dalej: Porozumienie). Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. o numerze IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do Porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 Rozporządzenia.

 

KONTAKT

Administrator  zapewnia Użytkownikom i Ekspertom możliwość kontaktu we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych, jak również wsparcia przy edycji ustawień, w szczególności dostosowania plików cookies do swoich preferencji albo w przypadku innych zapytań za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@wins.pl

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami