X

Regulamin usług 5 ways (dla Ekspertów)

§ 1 DEFINICJE

 1. Użyte w Regulaminie definicje pisane z dużej litery oznaczają:

  1. Regulamin – niniejszy regulamin;

  2. Administrator - spółka pod firmą Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771, kapitał zakładowy 1 260 000,00 zł, adres e-mail: biuro@wins.pl,

  3. Serwis – platforma internetowa pod adresem www.5ways.com, służąca do komunikacji pomiędzy Użytkownikami i Ekspertami z różnych Dziedzin oraz korzystania z Usług Ekspertów, 

  4. Użytkownik - podmiot korzystający z Serwisu,

  5. Ekspert – podmiot świadczący lub gotowy świadczyć Usługi na rzecz Użytkowników w zakresie danej Dziedziny. Ekspert jest przedsiębiorcą wykonującym we własnym imieniu działalność gospodarczą. Ekspert może być osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,

  6. Konto Eksperta – konto w serwisie służące do świadczenia Usług przez Eksperta na rzecz Użytkowników,

  7. Dziedzina – dziedzina, w zakresie której Ekspert w ramach Serwisu określa siebie jako specjalista,

  8. Usługa – usługa świadczona przez Eksperta na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu,

  9. Usługa Administratora – usługa świadczona przez Administratora na rzecz Eksperta za pośrednictwem Serwisu. Usługa Administratora kierowana jest do podmiotów, które wykorzystują ją do celów związanych bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą, zawodową lub statutową. Charakter Usługi Administratora powoduje, że nie są one przeznaczone dla konsumentów,

  10. Umowa - stosunek prawny łączący Administratora z Ekspertem w związku z założeniem Konta Eksperta przez Eksperta oraz akceptacją przez niego Regulaminu,

  11. Opłata abonamentowa - opłata uiszczana przez Eksperta tytułem korzystania z  Usług Administratora, ustalana zgodnie z Cennikiem obowiązującym w chwili ich zamówienia. 

  12. Cennik - zakładka znajdująca się w Serwisie zawierająca informacje dotyczące wysokości Opłat abonamentowych za korzystanie z Usług Administratora.

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług Administratora, zasady korzystania z Serwisu przez Ekspertów oraz zasady świadczenia przez Ekspertów Usług na rzecz Użytkowników. 

 2. Ekspert przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany są do zapoznania się z Regulaminem.

 3. Udostępniany Ekspertom Serwis wraz ze wszystkimi jego funkcjami stanowi całość i nie ma możliwości jego personalizowania poprzez wyłączenie poszczególnych funkcji, czy też rezygnację z wybranych rozwiązań. O zawartości funkcji w Serwisie decyduje Administrator.

 4. Administrator zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w każdym czasie, przy czym zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu.

 

§ 3. USŁUGI ADMINISTRATORA

 1. Administrator świadczy Usługi Administratora, które w ujęciu ogólnym polegają na:

  1. udostępnianiu Ekspertowi Serwisu, za pośrednictwem którego Ekspert może świadczyć Usługi na rzecz Użytkowników,

  2. aktualizacji Serwisu w sposób umożliwiający Ekspertowi korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego,

  3. pośrednictwa pomiędzy Ekspertem i Użytkownikiem w zapłacie za Usługi, 

  4. przechowywaniu w Serwisie wprowadzonych przez Eksperta danych na zasadach określonych w Regulaminie,

  5. archiwizacji danych i zabezpieczeniu ich przed utratą,

  6. dostarczaniu Ekspertowi dodatkowych narzędzi w celu umożliwienia korzystania z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem.

 2. W celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem Administrator dostarcza Użytkownikowi narzędzia w postaci:

  1. Katalogu Ekspertów - zestawienie Ekspertów, informacji o nich i zakresach usług, jakie realizują. 

  2. Informacje dotyczące funkcji Serwisu - nieprofilowane informacje dotyczące Serwisu przeznaczone dla Użytkowników poprzez elektroniczne kanały komunikacji (w tym m.in. sms, e-mail, powiadomienie push, media społecznościowe). Ich  celem jest przede wszystkim informowanie o możliwościach funkcjonalnych Serwisu.

 3. Narzędzia wskazane w ust. 2 powyżej są immanentnie związane z Serwisem i Ekspert nie ma możliwości ich wyłączenia. Jedynie od Eksperta zależy, w jakim zakresie wykorzystuje on rzeczone narzędzia. 

 

§ 4. REJESTRACJA KONTA I ZAWARCIE UMOWY

 1. Dostęp do Serwisu możliwy jest z dowolnego komputera posiadającego połączenie z siecią Internet. Zalecane jest używanie nowszych wersji przeglądarek internetowych: Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Safari.

 2. W procesie rejestracji Ekspert ustala własne i znane tylko jemu: login oraz hasło.

 3. Hasło Eksperta jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych przed dostępem osób niepowołanych. Hasło powinno zawierać co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@,#, %).

 4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Eksperta hasła lub identyfikatora osobom trzecim.

 5. Ekspert zobowiązany jest podczas rejestracji podać następujące dane: imię, nazwisko, nazwę firmy, adres zamieszkania, adres siedziby firmy (ulicę, numer, kod, miejscowość), NIP, adres poczty elektronicznej (e-mail). Dane powinny być zgodne z prawdą. 

 6. W przypadku zmiany danych Eksperta podanych przy rejestracji Konta Eksperta Ekspert zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji w Serwisie. 

 7. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez Eksperta jest rejestracja Konta Eksperta w sposób zgodny z instrukcjami zawartymi w Serwisie oraz akceptacja Regulaminu wraz z załącznikami. 

 8. Zawarcie Umowy o świadczenie Usług Administratora następuje z chwilą wpływu na rachunek bankowy Administratora pierwszej Opłaty abonamentowej za dane usługi na warunkach określonych w Regulaminie, Cenniku oraz zgodnie ze specyfikacją danych Usług Administratora określoną w Serwisie.

 9. Zawarcie Umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków:

  1. zarejestrowania się Usługobiorcy w Serwisie,

  2. akceptacji Regulaminu wraz z załącznikami,

  3. uiszczenia Opłaty abonamentowej zgodnie z Cennikiem.

 1. Akceptacja Regulaminu przez Eksperta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

  1. zapoznałem się z Regulaminem i jego załącznikami, akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń,

  2. dobrowolnie przystąpiłem do Umowy;

  3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.

  4. Zawierając Umowę, Ekspert w sposób wyraźny udziela zgody na uzyskanie dostępu do Usługi Administratora niezwłocznie po zawarciu Umowy i uiszczeniu opłaty. Ekspert niniejszym przyjmuje do wiadomości, że uzyskując niezwłoczny dostęp do Usługi Administratora, Ekspert nie ma możliwości odstąpienia od Umowy w terminie czternastu dni od jej zawarcia.

 

§ 5. WYMOGI DOTYCZĄCE EKSPERTÓW 

 1. Ekspert w ramach Serwisu sam oznacza siebie jako specjalista z zakresu danej Dziedziny. Ekspert czyni to na własny rachunek i ryzyko. 

 2. Administrator nie jest zobligowany do badania poziomu kompetencji Eksperta w danej Dziedzinie ani do badania jakości i prawidłowości świadczonych przez niego Usług. 

 3. Ekspertem może być jedynie przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ze zm.).

 

§ 6. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Ekspert zobowiązuje się, że nie będzie w szczególności:

  1. modyfikować, zakłócać, blokować, nadmiernie obciążać, przerywać, spowalniać normalnego funkcjonowania Serwisu, utrudniać jego dostępności Użytkownikom lub innym Ekspertom,

  2. przesyłać lub rozprzestrzeniać wirusów, koni trojańskich, robaków, zainfekowanych plików lub podobnych destrukcyjnych elementów w obrębie Serwisu,

  3. dostarczać i rozpowszechniać treści o charakterze bezprawnym lub godzących w dobre imię lub interes Administratora, Użytkowników, Ekspertów lub innych podmiotów trzecich.

 1. Dostępność Serwisu w skali kwartału określa się na poziomie SLA 98%.

 

§ 7 USŁUGI EKSPERTÓW

 1. Ekspert zobowiązuje się do:

  1. rzetelnego określania w obrębie Serwisu Dziedzin swojej specjalizacji;

  2. precyzyjnego, prawdziwego i rzetelnego opisu swoich Usług;

  3. świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu w sposób rzetelny, zgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego;

  4. nienaruszania przy wykonywaniu Usług praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich;

  5. terminowego i rzetelnego odpowiadania na reklamacje dotyczące Usług Eksperta;

  6. dbania o dobre imię i wizerunek Administratora, w szczególności w oczach Użytkowników.

 1. Usługi Ekspertów mogą być odpłatne lub nieodpłatne. 

 2. W przypadku usług odpłatnych Usługa jest świadczona po uiszczeniu przez Użytkownika odpowiedniej opłaty na rzecz Eksperta. Opłaty uiszczane są za pośrednictwem operatorów internetowych systemów płatności. 

 3. Administrator nie odpowiada za jakość i prawidłowość Usług świadczonych przez Ekspertów. Dostawcą danej Usługi Eksperta jest dany Ekspert.

 4. Administrator może dokonać weryfikacji poziomu kompetencji Eksperta w danej Dziedzinie, jakości lub prawidłowości Usług świadczonych przez danego Eksperta, jeżeli poweźmie uzasadnione podejrzenia co nieprawidłowości w świadczeniu przez niego Usług. Administrator nie jest jednak do tego w żaden sposób zobligowany.  

 

§ 8. ODPŁATNOŚĆ

 1. Świadczenie Usług Administratora jest odpłatne. Do końca 2024 r. Serwis działa w trybie testowym, a Administrator nie pobiera żadnych opat od Ekspertów.

 2. Poza okresem, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Ekspert zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Administratora Opłaty abonamentowej zgodnie z Cennikiem. Zmiany cen wskazanych w Cenniku ogłaszane są w Serwisie i nie stanowią zmiany niniejszego Regulaminu.

 3. Za dzień płatności uznawany jest dzień zaksięgowania kwoty Opłaty abonamentowej należnej za Usługę Administratora na rachunku bankowym Administratora. Po takim zaksięgowaniu na adres poczty elektronicznej Eksperta przesyłana jest informacja o przydzieleniu dostępu do zakupionej Usługi Administratora wraz z fakturą VAT.

 4. Płatności za Usługi Administratora należne są z góry.

 

§ 9. USUWANIE KONTA 

 1. Ekspert może w każdej chwili usunąć swoje Konto Eksperta z Serwisu. Usunięcie Konta Eksperta powinno jednak nastąpić po rzetelnym wykonaniu wszelkich Usług na rzecz Użytkowników, do świadczenia których Ekspert jest zobowiązany. 

 2. Ekspert przyjmuje do wiadomości, że w przypadku usunięcia Konta Eksperta przed wykonaniem Usług, do których wykonania Ekspert jest zobowiązany, Użytkownicy mogą wysuwać wobec Eksperta swoje roszczenia związane z niewykonaniem Usług.

 3. Konto usuwane jest samodzielnie przez Eksperta zgodnie z instrukcją postępowania zamieszczoną pod adresem https://support.5ways.com/-jak-usunac-konto-w-systemie-5-ways

 

§ 10. ZASADY ZAMIESZCZANIA WPISÓW W SERWISIE

 1. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym, godzącym dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. W szczególności nie jest dozwolone zamieszczanie:

  1. treści naruszających prawa autorskie, 

  2. treści naruszających dobra osobiste, 

  3. wulgaryzmów,

  4. obraźliwych sformułowań,

 2. Ekspert zamieszcza wpisy w Serwisie wyłącznie na własną odpowiedzialność.

 3. Administrator nie ma obowiązku monitorowania treści wpisów zamieszczanych przez Ekspertów w Serwisie.

 4. Administrator zastrzega, że może nie zamieścić wpisów niezgodnych z prawem lub Regulaminem. 

 5. Administrator może w każdej chwili usunąć każdy wpis już zamieszczony w Serwisie bez podania przyczyny.

 

§ 11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator świadczy usługi z należytą starannością.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

  1. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usług Administratora oraz z tytułu nienależytego świadczenia Usług Administratora z przyczyn niezależnych od Administratora, w tym na skutek wystąpienia siły wyższej,

  2. utraconych przez Eksperta korzyści,

  3. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usług Administratora oraz z tytułu nienależytego świadczenia Usług Administratora z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których Usługi Administratora są świadczone,

  4. skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonych Usług Administratora, w szczególności w sposób sprzeczny z Regulaminem, naturą stosunku oraz zasadami współżycia społecznego.  

  5. skutków udostępnienia przez Eksperta jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu Usług Administratora,

  6. skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Usług Administratora przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Eksperta albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Eksperta przed dostępem takich osób,

  7. przerw w dostępności do Serwisu powstałych wskutek przerwy technicznej, wynikającej z rozwoju lub naprawy Serwisu.

  8. strat danych spowodowanych usunięciem konta przez Eksperta.

 3. W ramach świadczenia Usługi Administratora Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności Serwisu. Wynikłe przerwy mogą być spowodowane aktualizowaniem Serwisu, koniecznością konserwacji lub usunięciem ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Serwisu. Nieprawidłowości mogą wystąpić w szczególności w okresie do końca 2024 r., kiedy to Serwis działa w trybie testowym. Administrator podejmuje starania, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe z punktu widzenia funkcjonowania Serwisu. Ekspert oświadcza, że wyraża zgodę na przerwy w dostępie do Serwisu w celu jego aktualizowania, wykonania konserwacji lub usunięcia przez Administratora ewentualnych nieprawidłowości i że nie będzie wysuwał z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora.

 

§ 12. DANE EKSPERTA I ICH OCHRONA

 1. Dane Eksperta wprowadzone do Serwisu stanowią własność Eksperta.

 2. Wszelkie dane Eksperta gromadzone i przetwarzane są przez Administratora w celu prawidłowego, zgodnego z Regulaminem świadczenia Usług Administratora, w szczególności prawidłowego funkcjonowania Serwisu, księgowania przelewów, zapewnienia Ekspertowi możliwości korzystania z narzędzi określonych w § 3 ust. 2.

 3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Eksperta i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu.

 4. Na ochronę, o której mowa w ust. 3, składają się w szczególności:

  1. System bezpieczeństwa transmisji danych - dane Eksperta szyfrowane są przy użyciu klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby.

  2. System kontroli dostępu do danych - tylko Ekspert ma dostęp do swoich danych, za pomocą ustalonego przez siebie hasła.

  3. Ograniczony dostęp Administratora - Administrator i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Eksperta, poza danymi niezbędnymi do świadczenia Usług Administratora.

  4. System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń - wszelkie wprowadzone przez Eksperta dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.

 5. Administrator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych do Serwisu przez Eksperta.

 6. Ekspert ma prawo wglądu do przechowywanych w Serwisie swoich danych osobowych, a także modyfikowania tych danych w każdej chwili.

 

§ 13. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną usług wymagających podania danych osobowych, Administrator jest uprawniony na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.) do przetwarzania danych osobowych Ekspertów niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy oraz w celu prawidłowej realizacji Usług Administratora.  

 2. Informacje o danych osobowych przetwarzanych w Serwisie znajdują się w Polityce prywatności, stanowiącej załącznik do Regulaminu.

 3. Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Ekspertów:

  1. nazwisko i imiona;

  2. adresy elektroniczne Użytkownika;

  3. adresy korespondencyjne;

  4. numer telefonu;

  5. NIP;

  6. Numer rachunku bankowego; 

 4. W celu realizacji Umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Ekspertem, Administrator może przetwarzać inne dane, niż wskazane w ust. 3, jeżeli jest to niezbędne ze względu na właściwość świadczonej Usługi Administratora lub sposób jej rozliczenia.

 5. Administrator może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Ekspertów z Serwisu (dane eksploatacyjne):

  1. oznaczenia identyfikujące Eksperta nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,

  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta lub korzystał Ekspert,

  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu,

  4. inne informacje o skorzystaniu przez Eksperta z Usług Administratora.

 6. W przypadku uzyskania przez Administratora informacji o korzystaniu przez Eksperta z Serwisu w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem lub zasadami współżycia społecznego, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Eksperta.

 7. Administrator jest administratorem danych osobowych lub podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej Rozporządzeniem) udostępnianych przez Ekspertów w celu świadczenia Usług. Administrator dba o ich bezpieczeństwo, a w szczególności chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych.

 8. Udostępnienie przez Eksperta swoich danych w celu świadczenia Usługi Administratora jest dobrowolne. Ekspert ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

 9. Na podstawie motywu 47 Rozporządzenia w trakcie trwania Umowy (lub ogólniej, gdy realizowany jest cel, dla którego dane osobowe zostały powierzone), Administrator może również wykorzystywać dane osobowe, o których mowa powyżej, na potrzeby akcji promocyjnych, reklamowych (marketingowych) własnych towarów lub usług i w tym zakresie nie musi pytać Eksperta o zgodę.

 10. Administrator  może przekazywać dane analityczne Serwisu (które mogą stanowić dane osobowe) do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG), w szczególności do Google LLC z siedzibą w Mountain View w Stanach Zjednoczonych na podstawie tzw. Tarczy Prywatności UE-USA (dalej: Porozumienie). Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. o numerze IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do Porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 Rozporządzenia.

 11. Jeżeli w ramach Serwisu Ekspert udostępni Administratorowi dane osobowe podmiotów trzecich, pomiędzy Ekspertem i Administratorem automatycznie dojdzie do zawarcia umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

 12. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe Eksperta przez cały czas trwania Umowy, a także przez 4 lata od momentu jej ustania (termin ustania ewentualnych roszczeń odszkodowawczych). Po upływie rzeczonego terminu dane Eksperta są bezpowrotnie usuwane. 

 

§ 14. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące Usług Administratora Ekspert może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres siedziby Administratora lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres biuro@wins.pl.

 2. Ekspert może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

 3. Reklamacja powinna zawierać dane: 

  1. umożliwiające zidentyfikowanie osoby składającej reklamację, jako Eksperta;

  2. konkretną Usługę Administratora, której reklamacja dotyczy;

  3. zarzuty Eksperta co do wskazanej Usługi Administratora;

  4. okoliczności uzasadniające reklamację;

  5. ewentualne żądanie Eksperta związane ze złożoną reklamacją.

 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego lub wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną przez Eksperta.

 5. Administrator, rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu.

 6. O decyzji Administratora w przedmiocie reklamacji Ekspert zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację lub przy pomocy poczty elektronicznej.

 

§ 15.  ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 Ekspert ma możliwość rozwiązania Umowy w każdym czasie poprzez usunięcie swojego Konta Eksperta w Serwisie.

 2. Umowa o świadczenie Usługi Administratora ulega rozwiązaniu na skutek:

  1. śmierci Eksperta,

  2. ustania bytu prawnego Eksperta,

  3. usunięcia Konta Eksperta przez Eksperta,

  4. usunięcia konta Eksperta przez Administratora. 

 3. Administrator uprawniony będzie do rozwiązania Umowy i usunięcia Konta Eksperta w przypadku, gdy:

  1. Ekspert istotnie naruszy postanowienia Regulaminu,

  2. Ekspert będzie korzystał z Usługi Administratora niezgodnie z jej parametrami określonymi w Serwisie, przeznaczeniem lub zasadami współżycia społecznego,

  3. Ekspert będzie świadczył Usługi na rzecz Użytkowników w sposób nierzetelny, niezgodny z prawem lub zasadami współżycia społecznego, 

  4. Ekspert będzie działał na szkodę Administratora, Użytkowników, innych Ekspertów lub podmiotów trzecich, 

  5. Ekspert będzie dokonywał czynności zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie.

 

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest udostępniony Ekspertom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 2. Każdy Ekspert zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 3. W przypadku zmiany Regulaminu aktualna jego wersja zostanie umieszczona w Serwisie wraz z jednoczesnym poinformowaniem Eksperta o fakcie udostępnienia nowej wersji Regulaminu drogą elektroniczną - za pośrednictwem wiadomości systemowych dostępnych na koncie Eksperta.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu jak i załączników do Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych Usług Administratora, zmiany warunków technicznych świadczenia Usług Administratora, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Administratora niezbędnych do świadczenia Usług Administratora, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Administratora lub zmiana firmy nie stanowi zmiany Umowy. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu w Serwisie lub w dacie wejścia w życie wskazanej w nowej wersji Regulaminu (w zależności od tego, która data wypada później).

 5. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia adresowane do Administratora Ekspert może kierować na adres poczty elektronicznej: biuro@wins.pl.

 6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. Zmiana załączników do Regulaminu nie stanowi zmiany Regulaminu. 

 7. Załączniki stanowiące integralną część Regulaminu:

  1. Polityka prywatności

  2. Polityka cookies

  3. Umowa o powierzenie przetwarzania danych osobowych

 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.01.2024 r.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami