X

Regulamin platformy 5 ways

§ 1. DEFINICJE

 1. Poszczególne sformułowania zawarte w niniejszym Regulaminie pisane z dużej litery, oznaczają:

  1. Regulamin - niniejszy regulamin,

  2. Administrator - spółka pod firmą Web INnovative Software Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Bierutowska 57-59, 51-317 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000342082; NIP: 8982167294, REGON: 021120771, kapitał zakładowy 1 260 000,00 zł, adres e-mail: biuro@wins.pl,

  3. Serwis – platforma internetowa pod adresem www.5ways.com, służąca do komunikacji pomiędzy Użytkownikami i Ekspertami z różnych dziedzin oraz korzystania z Usług Ekspertów, 

  4. Użytkownik - podmiot korzystający z Serwisu,

  5. Usługa Administratora – usługa świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika, polegająca przede wszystkim na udostępnianiu Serwisu oraz jego funkcjonalności,

  6. Ekspert – ekspert w danej dziedzinie lub dziedzinach; inny niż Administrator podmiot, z którym Użytkownik może się kontaktować za pośrednictwem Serwisu oraz z usług którego może korzystać. Ekspert jest przedsiębiorcą wykonującym we własnym imieniu działalność gospodarczą. Może on być osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,

  7. Usługa Eksperta – usługa świadczona przez Eksperta na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

  8. Umowa - stosunek prawny łączący Administratora z Użytkownikiem w związku z założeniem konta przez Użytkownika oraz akceptacją przez niego Regulaminu.

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług Administratora oraz zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników,

 2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem.

 3. Udostępniany Użytkownikom Serwis wraz ze wszystkimi jego funkcjami stanowi całość i nie ma możliwości jego personalizowania poprzez wyłączenie poszczególnych funkcji, czy też rezygnację z wybranych rozwiązań. O zawartości funkcji w Serwisie decyduje Administrator.

 4. Administrator zastrzega możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w każdym czasie, przy czym zmiany te nie stanowią zmiany Regulaminu.

 

§ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG

 1. Administrator świadczy Usługi Administratora, które w ujęciu ogólnym polegają na:

  1. udostępnianiu Użytkownikowi Serwisu, dzięki któremu Użytkownik może przeglądać Katalog Ekspertów, kontaktować się z Ekspertami i korzystać z Usług Ekspertów,

  2. aktualizacji Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego,

  3. przechowywaniu w Serwisie wprowadzonych przez Użytkownika danych na zasadach określonych w Regulaminie,

  4. archiwizacji danych i zabezpieczeniu ich przed utratą,

  5. dostarczaniu Użytkownikowi dodatkowych narzędzi w celu umożliwienia korzystania z Serwisu zgodnie z przeznaczeniem.

 2. W celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem Administrator dostarcza Użytkownikowi narzędzia w postaci:

  1. Katalogu Ekspertów - zestawienie Ekspertów, informacji o nich i zakresach usług, jakie realizują. 

  2. Informacje dotyczące funkcji Serwisu - nieprofilowane informacje dotyczące Serwisu przeznaczone dla Użytkowników poprzez elektroniczne kanały komunikacji (w tym m.in. sms, e-mail, powiadomienie push, media społecznościowe). Ich  celem jest przede wszystkim informowanie o możliwościach funkcjonalnych Serwisu.

 3. Narzędzia wskazane w ust. 2 powyżej są immanentnie związane z Serwisem i Użytkownik nie ma możliwości ich wyłączenia. Jedynie od Użytkownika zależy, w jakim zakresie wykorzystuje on rzeczone narzędzia. 

 

§ 4. REJESTRACJA KONTA

 1. Dostęp do Serwisu możliwy jest z dowolnego komputera posiadającego połączenie z siecią Internet. Zalecane jest używanie nowszych wersji przeglądarek internetowych: Chrome, Mozilla Firefox, Edge, Safari.

 2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu jest rejestracja konta Użytkownika w sposób zgodny z instrukcjami zawartymi w Serwisie oraz akceptacja Regulaminu wraz z załącznikami.

 3. W celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu dane wprowadzane przez Użytkownika powinny być zgodne z rzeczywistością.

 4. W procesie rejestracji Użytkownik ustala własne i znane tylko jemu: login oraz hasło.

 5. Login Użytkownika, będący jego adresem e-mail, stanowi unikalną nazwę Użytkownika, umożliwiającą jego identyfikację w Serwisie.

 6. Hasło Użytkownika jest przyporządkowane do jego loginu i stanowi dodatkowe zabezpieczenie danych przed dostępem osób niepowołanych. Hasło powinno zawierać co najmniej 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę, jedną małą literę, a także co najmniej jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. !,@,#, %).

 7. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Użytkownika hasła lub identyfikatora osobom trzecim.

 8. Konto w Serwisie może założyć osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. W przypadku osób fizycznych Użytkownik musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. 

 9. W przypadku gdy dany podmiot rozpoczął proces rejestracji konta Użytkownika, ale tego procesu nie ukończył, na adres mailowy wskazany przez ten podmiot w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia procesu rejestracji mogą być przesyłane przypomnienia o możliwości dokończenia procesu rejestracji. Po upływie tego okresu wszelkie dane podmiotu zostaną usunięte. 

 

§ 5. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie w szczególności:
  1. modyfikować, zakłócać, blokować, nadmiernie obciążać, przerywać, spowalniać normalnego funkcjonowania Serwisu, utrudniać jego dostępności innym Użytkownikom oraz Ekspertom,

  2. przesyłać lub rozprzestrzeniać wirusów, koni trojańskich, robaków, zainfekowanych plików lub podobnych destrukcyjnych elementów w obrębie Serwisu,

  3. dostarczać i rozpowszechniać treści o charakterze bezprawnym lub godzących w dobre imię lub interes Administratora lub podmiotów trzecich.

 1. Dostępność Serwisu w skali kwartału określa się na poziomie SLA 98%.

 

§ 6 USŁUGI EKSPERTÓW

 1. Usługi Ekspertów mogą być odpłatne lub nieodpłatne. 

 2. W przypadku usług odpłatnych Usługi Ekspertów są świadczone po uiszczeniu przez Użytkownika odpowiedniej opłaty na rzecz Eksperta. Ceny za poszczególne Usługi Ekspertów są uwidocznione w obrębie Serwisu. 

 3. Administrator nie odpowiada za poziom wiedzy, jakość i prawidłowość Usług Ekspertów. Dostawcą danej Usługi Eksperta jest dany Ekspert.

 4. Administrator z własnej woli może dokonać weryfikacji poziomu kompetencji Eksperta w danej dziedzinie, jakości lub prawidłowości Usługi Eksperta, jeżeli poweźmie uzasadnione podejrzenia co do nieprawidłowości w świadczeniu usług przez danego Eksperta. Administrator nie jest jednak do tego w żaden sposób zobligowany.  

 

§ 7. USUWANIE KONTA 

 1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto z Serwisu. 

 2. Konto usuwane jest samodzielnie przez Użytkownika zgodnie z instrukcją postępowania zamieszczoną pod adresem https://support.5ways.com/-jak-usunac-konto-w-systemie-5-ways

 3. Usunięcie konta przez Użytkownika jest dobrowolne i nie obliguje Eksperta do zwrotu należności za zakupioną Usługę Eksperta. 

 

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Administrator świadczy usługi z należytą starannością.

 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:

  1. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usług Administratora oraz z tytułu nienależytego świadczenia Usług Administratora z przyczyn niezależnych od Administratora, w tym na skutek wystąpienia siły wyższej,

  2. utraconych przez Użytkownika korzyści,

  3. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usług Administratora oraz z tytułu nienależytego świadczenia Usług Administratora z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, za pomocą których Usługi Administratora są świadczone,

  4. skutków nieprawidłowego wykorzystania świadczonych Usług Administratora, w szczególności w sposób sprzeczny z Regulaminem, naturą stosunku oraz zasadami współżycia społecznego.  

  5. skutków udostępnienia przez Użytkownika jakichkolwiek treści osobom trzecim przy wykorzystaniu Usług Administratora,

  6. skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Usług Administratora przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Użytkownika albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Użytkownika przed dostępem takich osób,

  7. przerw w dostępności do Serwisu powstałych wskutek przerwy technicznej, wynikającej z rozwoju lub naprawy Serwisu.

  8. strat danych spowodowanych usunięciem konta przez Użytkownika.

 3. W ramach świadczenia Usługi Administrator zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności Serwisu. Wynikłe przerwy mogą być spowodowane aktualizowaniem Serwisu, koniecznością konserwacji lub usunięciem ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Serwisu. Nieprawidłowości mogą wystąpić w szczególności w okresie do końca 2024 r., kiedy to Serwis działa w trybie testowym. Administrator podejmuje starania, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe z punktu widzenia funkcjonowania Serwisu. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przerwy w dostępie do Serwisu w celu jego aktualizowania, wykonania konserwacji lub usunięcia przez Administratora ewentualnych nieprawidłowości i że nie będzie wysuwał z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora.

 

§ 9. DANE UŻYTKOWNIKA I ICH OCHRONA

 1. Dane Użytkownika wprowadzone do Serwisu stanowią własność Użytkownika.

 2. Wszelkie dane Użytkownika gromadzone i przetwarzane są przez Administratora w celu prawidłowego, zgodnego z Regulaminem świadczenia Usług Administratora, w szczególności prawidłowego funkcjonowania Serwisu, zapewnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z narzędzi określonych w § 3 ust. 2.

 3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne środki do ochrony danych osobowych Użytkownika i wszelkich innych danych wprowadzanych do Serwisu.

 4. Na ochronę, o której mowa w ust. 3, składają się w szczególności:

  1. System bezpieczeństwa transmisji danych - dane Użytkownika szyfrowane są przy użyciu klucza SSL (Secure Socket Layer) i praktycznie nie mogą być przechwycone i rozszyfrowane przez niepowołane osoby.

  2. System kontroli dostępu do danych - tylko Użytkownik ma dostęp do swoich danych, za pomocą ustalonego przez siebie hasła.

  3. Ograniczony dostęp Administratora - Administrator i zatrudnione przez niego osoby nie mają wglądu do danych Użytkownika, poza danymi niezbędnymi do świadczenia Usług Administratora.

  4. System zabezpieczenia danych przed awarią urządzeń - wszelkie wprowadzone przez Użytkownika dane będą przechowywane w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich utraty w razie awarii sprzętu.

 5. Administrator nie odpowiada za treść danych wprowadzanych do Serwisu przez Użytkownika.

 6. Użytkownik ma prawo wglądu do przechowywanych w Serwisie swoich danych osobowych, a także modyfikowania tych danych w każdej chwili.

 

§ 10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. W ramach świadczenia drogą elektroniczną usług wymagających podania danych osobowych Administrator jest uprawniony na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.) do przetwarzania danych osobowych Użytkowników niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania Umowy oraz w celu prawidłowej realizacji Usług Administratora.  

 2. Informacje o danych osobowych przetwarzanych w Serwisie znajdują się w Polityce prywatności, stanowiącej załącznik do Regulaminu.

 3. Administrator może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe Użytkowników:

  1. nazwisko i imiona;

  2. adresy poczty elektronicznej Użytkownika;

 4. W celu realizacji Umowy lub dokonania innej czynności prawnej z Użytkownikiem, Administrator może przetwarzać inne dane, niż wskazane w ust. 3, jeżeli jest to niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

 5. Administrator może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Serwisu (dane eksploatacyjne):

  1. oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,

  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta lub korzystał Użytkownik,

  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu,

  4. inne informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usług Administratora lub Usług Eksperta.

 6. W przypadku uzyskania przez Administratora informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem, Regulaminem lub zasadami współżycia społecznego, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 7. Administrator jest administratorem danych osobowych lub podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej Rozporządzeniem) udostępnianych przez Użytkowników w celu świadczenia Usług. Administrator dba o bezpieczeństwo tych danych, a w szczególności chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych.

 8. Udostępnienie przez Użytkownika swoich danych w celu świadczenia Usługi Administratora jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych.

 9. Na podstawie motywu 47 Rozporządzenia w trakcie trwania Umowy (lub ogólniej, gdy realizowany jest cel, dla którego dane osobowe zostały powierzone), Administrator może je również wykorzystywać na potrzeby akcji promocyjnych, reklamowych (marketingowych) własnych towarów lub usług i w tym zakresie nie musi pytać Użytkownika o zgodę.

 10. Administrator  może przekazywać  dane analityczne Serwisu (które mogą stanowić dane osobowe) do państw trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG), w szczególności do Google LLC z siedzibą w Mountain View w Stanach Zjednoczonych na podstawie tzw. Tarczy Prywatności UE-USA (dalej: Porozumienie). Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. o numerze IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do Porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 Rozporządzenia. Przekazywane dane analityczne służą analizie funkcjonowania Serwisu i jego ulepszaniu. Użytkownik, akceptując Regulamin, wyraża zgodę na przesyłanie danych analitycznych Serwisu poza EOG.

 11. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe Użytkownika przez cały czas trwania Umowy, a także przez 4 lata od momentu jej ustania (termin ustania ewentualnych roszczeń odszkodowawczych). Po upływie tego terminu dane Użytkownika są bezpowrotnie usuwane. 

 

§ 11. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące Usług Administratora Użytkownik może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres siedziby Administratora lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres biuro@wins.pl.

 2. Użytkownik może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

 3. Reklamacja musi zawierać dane Użytkownika umożliwiające nawiązanie z nim kontaktu, w tym dane:

  1. umożliwiające identyfikację osoby składającej reklamację, jako Użytkownika;

  2. konkretną Usługę Administratora, której reklamacja dotyczy;

  3. zarzuty Użytkownika co do wskazanej Usługi Administratora;

  4. okoliczności uzasadniające reklamację;

  5. ewentualne żądanie Użytkownika związane ze złożoną reklamacją.

 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego lub wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną przez Użytkownika.

 5. Administrator, rozpatrując reklamację, stosować będzie postanowienia Regulaminu.

 6. O decyzji Administratora w przedmiocie reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację lub przy pomocy poczty elektronicznej.

 

§ 12.  ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Użytkownik ma możliwość rozwiązania Umowy w każdym czasie poprzez usunięcie swojego konta w Serwisie.

 2. Umowa o świadczenie Usługi Administratora ulega rozwiązaniu na skutek:

  1. śmierci Użytkownika,

  2. ustania bytu prawnego Użytkownika,

  3. usunięcia konta Użytkownika w Serwisie przez Użytkownika,

  4. usunięcia konta Użytkownika w Serwisie przez Administratora. 

 3. Administrator uprawniony będzie do rozwiązania Umowy i usunięcia konta Użytkownika w przypadku, gdy:

  1. Użytkownik istotnie naruszy postanowienia Regulaminu,

  2. Użytkownik będzie korzystał z Usługi Administratora lub Usługi Eksperta niezgodnie z jej parametrami określonymi w Serwisie, przeznaczeniem danej usługi lub zasadami współżycia społecznego,

  3. Użytkownik będzie działał na szkodę Administratora, Eksperta lub innych Użytkowników, 

  4. Użytkownik będzie dokonywał czynności niezgodnych z prawem lub działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych znajdujących się w Serwisie.

 

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 3. W przypadku zmiany Regulaminu aktualna jego wersja zostanie umieszczona w Serwisie wraz z jednoczesnym poinformowaniem Użytkownika o fakcie udostępnienia nowej wersji Regulaminu drogą elektroniczną - za pośrednictwem wiadomości systemowych dostępnych na koncie Użytkownika.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu jak i załączników do Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych Usług Administratora, zmiany warunków technicznych świadczenia Usług Administratora, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Administratora niezbędnych do świadczenia Usług Administratora, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych z tym zastrzeżeniem, że zmiana wyłącznie w zakresie formy prawnej Administratora lub  zmiana firmy nie stanowi zmiany Umowy. Zmiany te obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu w Serwisie lub w dacie wejścia w życie wskazanej w nowej wersji Regulaminu (w zależności od tego, która data wypada później).

 5. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia adresowane do Administratora Użytkownik może kierować na adres poczty elektronicznej: biuro@wins.pl.

 6. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. Zmiana załączników do Regulaminu nie stanowi zmiany Regulaminu. 

 7. Załączniki stanowiące integralną część Regulaminu:

  1. Polityka prywatności

  2. Polityka cookies

 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.01.2024 r.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami